No products in the basket.

Privacy Policy

Obchodné podmienky   

I. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy a upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 
 2. Predávajúcim je organizácia Gergaz, ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.gergaz.com.

Gergaz – Suterén Domu Kultúry Prievozská 803 908 71  Moravský Svätý Ján Slovensko IČO: 42 298 547 DIČ:  2120548364 Nie je platiteľom DPH. 

 1. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. Objednávanie tovaru
 1. Hudobné nosiče, prípadne iný doplnkový sortiment je možné objednať prostredníctvom Objednávkového formulára. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Confirm Order and Pay” s okamžitou platbou prostredníctvom PayPal alebo platobnou kartou. 
 2. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky kupujúcemu na zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), formu platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.
 3. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Objednávajúcim, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky virtuálny obsah.
 4. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

III. Dodanie tovaru
 1. Objednaný tovar na sklade odosielame do 2 pracovných dní od obdžania platby. O dátume dodania predbežne informujeme Kupujúceho emailom. Ak tovar nemáme na sklade, a nepodarí sa nám ho zabezpečiť ani v dodatočne dohodnutnej lehote (max. 30 dní), má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na bankový účet, z ktorého prostriedky odoslal.
 2. Tovar posielame Slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Slovenskou poštou v rámci Slovenska. V prípade zahraničia sa táto doba predlžuje na maximálne 14 dní v krajinách EÚ a 30 dní v krajinách mimo EÚ. 
 3. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 4. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
 5. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
 6. Cena za poštovné je závislá od krajiny dodania, váhy zásielky a riadi sa platným cenníkom Slovenskej pošty. Zásielky odosielame doporučene. Balné účtujeme vo výške 1,20 eur pre každú zásielku.
 7. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

​​

IV. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

 

 1. Predávajúci zodpovedá za 
 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 2. odoslanie tovaru bez vád
 3. dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 4. priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

       b.Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
 2. obsahovú náplň hudobných nosičov, oficiálne vydaných vydavateľom

 

 1. Kupujúci má právo na stornovanie objednávky
 1. Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
 2. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

V. Reklamačný poriadok
 1. V prípade nespokojnosti zákazníka s dodaným tovarom z opodstatnených dôvodov ako napr. poškodenie, je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, a to do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je Predávajúci povinný zhodnotiť opodstatnenie sťažnosti a v kladnom prípade zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradu tovaru alebo vrátenie peňazí. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

VI. Autorské práva
 1. Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.gergaz.com iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránkach www.gergaz.com , je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.gergaz.com sú chránené autorským právo a ich neoprávnené používanie predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 2. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje na portál tretej osobe.

VII. Ochrana osobných údajov
 1. Kupujúci registráciou na portáli prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre vedenie histórie objednávok a uľahčenie procesu objednávania. Zároveň Kupujúci súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely. Viac informácií, ako nakladá Gergaz s osobnými údajmi Kupujúcich, je uvedených v sekcii Ochrana súkromia. 

VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré týmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 06. 2020. Ochrana súkromia   Cookies